www.upkarmarathi.com


word problems on addition in Marathi language for class four:

word problems on addition in Marathi language for class
word problems on addition in Marathi language for class four:

* दिवाळीत ९ फटाके आणि ४ फुलबाज्या आहेत तर एकूण किती आहेत?

* एका बागेत २५ गुलाब आणि १५ कमळे आहेत. एकूण किती फुले आहेत?

* एका शाळेमध्ये ३० मुले आणि २० मुली आहेत. एकूण किती विद्यार्थी आहेत?

* एका शेतकऱ्याकडे १० गाई आणि ५ बकऱ्या आहेत. एकूण किती पशुधन आहे?

* एका दुकानात १०० पेन्सिल आणि ५० नोटबुक आहेत. एकूण किती स्टेशनरी आहे?

**Answers:**

1. १३ पटाखे आणि फुलझरे
2. ४० फुले
3. ५० विद्यार्थी
4. १५ पशुधन
5. १५० स्टेशनरी


|word problem

|word problem addition and subtraction
|word problem for class 3

|word problem for class 2

|word problem
multiplication
 |word problem for class 1
|word problem for class 4

| word problem on addition
word problem for class 5

|word problem
multiplication grade 3

|word problem addition for
class 3

 problems on addition in Marathi language for class four:

* दिवाळीत तुमच्या घरी १० अगरबत्ती आहेत आणि तुमच्या मित्राच्या घरी ५ आहेत. एकत्रित किती अगरबत्ती आहेत?

* एका बास्केटमध्ये १५ शेंगा आणि १० काजू आहेत. एकत्रित किती मूगफली आणि काजू आहेत?

* एका टेबलावर ४ पुस्तके आणि ७ वह्या आहेत. एकत्रित किती पुस्तके आणि वह्या आहेत?

* एका बाटलीत १०० मिलिलिटर पाणी आणि दुसऱ्या बाटलीत ५० मिलिलिटर पाणी आहे. एकत्रित किती मिलिलिटर पाणी आहे?

* एका बागेत १० लाल गुलाब आणि २० पिवळे गुलाब आहेत. एकत्रित किती  गुलाब आहेत?

**Answers:**

1. १५ अगरबत्ती
2. २५ शेंगा आणि काजू
3. ११ पुस्तके आणि वह्या
4. १५० मिलिलिटर पाणी
5. ३० गुलाब

 these word problems are helpful and engaging for your fourth-grade students!

word problems on addition in Marathi language for class four:

* एका वृक्षाखाली ५ बटाटे आणि ७ कांदे आहेत. एकत्रित किती बटाटे आणि कांदे आहेत?

* एका घरात ४ माणसे आणि ३ प्राणी आहेत. एकत्रित किती माणसे आणि प्राणी आहेत?

* एका गाडीत २० मुले आणि १० मुली आहेत. एकत्रित किती मुले आणि मुली आहेत?

* एका शाळेत ४० शिक्षक आणि २० शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. एकत्रित किती शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत?

* एका दुकानात ५० किलो तांदूळ आणि ३० किलो गहू आहेत. एकत्रित किती तांदूळ आणि गहू आहेत?

**Answers:**

1. १२ बटाटे आणि कांदे
2. ७ माणसे आणि प्राणी
3. ३० मुले आणि मुली
6. ६० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी
7. ८० किलो तांदूळ आणि गहू

word problems on addition in Marathi language for class four using five or six digit numbers:

* ३२१५० आणि ६५४३२ एकत्रित केल्यास किती होईल?

* ५४३२१० आणि १२३४५६ एकत्रित केल्यास किती होईल?

* ९८७६५४ आणि ३२१०९८ एकत्रित केल्यास किती होईल?

* १२३४५६७ आणि ८७६५४३२ एकत्रित केल्यास किती होईल?

* ५४३२१०९८ आणि ९८७६५४३२ एकत्रित केल्यास किती होईल?

**Answers:**

1. ९७५८२
2. ६६६६६६
3. १३०८७५२
4. ९९९००००
5. १५३०८५४०

I hope these word problems are helpful and challenging for your fourth-grade students!

Here are some more word problems on addition in Marathi language for class four using five or six digit numbers:

* एका शेतकऱ्याकडे ३२१५० किलो धान आहे आणि त्याने बाजारातून ६५४३२ किलो धान खरेदी केले. एकूण त्याच्याकडे किती किलो धान झाले?

* एका कंपनीकडे ५४३२१० रु. आहेत आणि त्यांनी नवीन प्रकल्पासाठी १२३४५६ रु. गुंतवले. एकूण त्यांच्याकडे किती रु. झाले?

* एका शाळेत ९८७६५४ विद्यार्थी आहेत आणि नवीन शैक्षणिक वर्षात ३२१०९८ विद्यार्थी दाखल झाले. एकूण शाळेत किती विद्यार्थी झाले?

* एका दुकानदाराकडे १२३४५६७ रु. आहेत आणि त्याने नवीन मालाची खरेदी केल्यामुळे त्याच्याकडे ८७६५४३२ रु. राहिले. त्याने नवीन माल खरेदी करण्यासाठी किती रु. खर्च केले?

* एका बँकेकडे ५४३२१०९८ रु. आहेत आणि त्यांच्याकडे नवीन ठेवी आल्यामुळे त्यांच्याकडे ९८७६५४३२ रु. झाले. एकूण त्यांच्याकडे किती रु. जमा झाले?

**Answers:**

1. ९७५८२ किलो धान
2. ६६६६६६ रु.
3. १३०८७५२ विद्यार्थी
4. ७५३०८65 रु.
5. १५308540 रु.word problems on addition in Marathi language for class four using seven to eight digit numbers:

* एका शेतकऱ्याकडे 12345678 किलो धान आहे आणि त्याने बाजारातून 87654321 किलो धान खरेदी केले. एकूण त्याच्याकडे किती किलो धान झाले?

* एका कंपनीकडे 98765432 रु. आहेत आणि त्यांनी नवीन प्रकल्पासाठी 65432109 रु. गुंतवले. एकूण त्यांच्याकडे किती रु. झाले?

* एका शाळेत 76543210 विद्यार्थी आहेत आणि नवीन शैक्षणिक वर्षात 32109876 विद्यार्थी दाखल झाले. एकूण शाळेत किती विद्यार्थी झाले?

* एका दुकानदाराकडे 123456789 रु. आहेत आणि त्याने नवीन माल खरेदी केल्यामुळे त्याच्याकडे 432109876 रु. राहिले. त्याने नवीन माल खरेदी करण्यासाठी किती रु. खर्च केले?

* एका बँकेकडे 876543210 रु. आहेत आणि त्यांच्याकडे नवीन ठेवी आल्यामुळे त्यांच्याकडे 654321098 रु. झाले. एकूण त्यांच्याकडे किती रु. जमा झाले?

**Answers:**

1. 191112559 किलो धान
2. 164197541 रु.
3. 108653086 विद्यार्थी
4. 801357913 रु.
5. 1530864308 रु. here are some new word problems on addition in Marathi language for class four using seven to eight digit numbers:

* एका शेतकऱ्याकडे 210987654 किलो धान आहे आणि त्याने बाजारातून 76543210 किलो धान खरेदी केले. एकूण त्याच्याकडे किती किलो धान झाले?

* एका कंपनीकडे 1098765432 रु. आहेत आणि त्यांनी नवीन प्रकल्पासाठी 987654321 रु. गुंतवले. एकूण त्यांच्याकडे किती रु. झाले?

* एका शाळेत 654321098 विद्यार्थी आहेत आणि नवीन शैक्षणिक वर्षात 87654321 विद्यार्थी दाखल झाले. एकूण शाळेत किती विद्यार्थी झाले?

* एका दुकानदाराकडे 1234567890 रु. आहेत आणि त्याने नवीन माल खरेदी केल्यामुळे त्याच्याकडे 321098765 रु. राहिले. त्याने नवीन माल खरेदी करण्यासाठी किती रु. खर्च केले?

* एका बँकेकडे 9876543210 रु. आहेत आणि त्यांच्याकडे नवीन ठेवी आल्यामुळे त्यांच्याकडे 2109876543 रु. झाले. एकूण त्यांच्याकडे किती रु. जमा झाले?

Answers:

* 287530864 किलो धान
* 2086419753 रु.
* 741975419 विद्यार्थी
* 913469125 रु.
* 3183434753 रु.Here are some word problems on subtraction in Marathi language for class four:

* एका शेतकऱ्याकडे 500 किलो धान होते. त्याने बाजारात 300 किलो धान विकले. एकूण त्याच्याकडे किती किलो धान उरले?

* एका कंपनीकडे 1000 रु. होते. त्यांनी नवीन कर्मचाऱ्यांना वेतन दिल्यामुळे त्यांच्याकडे 600 रु. राहिले. त्यांनी किती रु. वेतन दिले?

* एका शाळेत 200 विद्यार्थी होते. नवीन शैक्षणिक वर्षात 50 विद्यार्थी शाळा सोडून गेले. एकूण शाळेत किती विद्यार्थी राहिले?

* एका दुकानात 100 पेन्सिल होते. त्याने 50 पेन्सिल विकल्यामुळे त्याच्याकडे किती पेन्सिल राहिल्या?

* एका बँकेकडे 10000 रु. जमा होते. त्यांनी ग्राहकांना कर्ज दिल्यामुळे त्यांच्याकडे 5000 रु. राहिले. त्यांनी किती रु. कर्ज दिले?

**Answers:**

1. 200 किलो धान
2. 400 रु.
3. 150 विद्यार्थी
4. 50 पेन्सिल
5. 5000 रु.

I hope these word problems are helpful and engaging for your fourth-grade students!

Sure, here are some word problems on subtraction in Marathi language for class four using 6 or 7 digit numbers:

* एका शेतकऱ्याकडे 210987 किलो धान होते. त्याने बाजारात 87654 किलो धान विकले. एकूण त्याच्याकडे किती किलो धान उरले?
* एका कंपनीकडे 987654 रु. होते. त्यांनी नवीन कर्मचाऱ्यांना वेतन दिल्यामुळे त्यांच्याकडे 543210 रु. राहिले. त्यांनी किती रु. वेतन दिले?
* एका शाळेत 321098 विद्यार्थी होते. नवीन शैक्षणिक वर्षात 123456 विद्यार्थी शाळा सोडून गेले. एकूण शाळेत किती विद्यार्थी राहिले?
* एका दुकानात 1098765 पेन्सिल होते. त्याने 654321 पेन्सिल विकल्यामुळे त्याच्याकडे किती पेन्सिल राहिल्या?
* एका बँकेकडे 7654321 रु. जमा होते. त्यांनी ग्राहकांना कर्ज दिल्यामुळे त्यांच्याकडे 4321098 रु. राहिले. त्यांनी किती रु. कर्ज दिले?

**Answers:**

1. 123433 किलो धान
2. 444444 रु.
3. 197642 विद्यार्थी
4. 444444 पेन्सिल
5. 3333223 रु.

I hope these word problems are helpful and challenging for your fourth-grade students!


Sure, here are 10 more word problems on subtraction in Marathi language for class four using 6 or 7 digit numbers:

1. एका शेतकऱ्याकडे 345678 किलो धान होते. त्याने बाजारात 123456 किलो धान विकले. एकूण त्याच्याकडे किती किलो धान उरले?

2. एका कंपनीकडे 567890 रु. होते. त्यांनी नवीन कर्मचाऱ्यांना वेतन दिल्यामुळे त्यांच्याकडे 234567 रु. राहिले. त्यांनी किती रु. वेतन दिले?

3. एका शाळेत 890123 विद्यार्थी होते. नवीन शैक्षणिक वर्षात 345678 विद्यार्थी शाळा सोडून गेले. एकूण शाळेत किती विद्यार्थी राहिले?

4. एका दुकानात 1234567 पेन्सिल होते. त्याने 456789 पेन्सिल विकल्यामुळे त्याच्याकडे किती पेन्सिल राहिल्या?

5. एका बँकेकडे 5678901 रु. जमा होते. त्यांनी ग्राहकांना कर्ज दिल्यामुळे त्यांच्याकडे 2345678 रु. राहिले. त्यांनी किती रु. कर्ज दिले?

6. एका शेतकऱ्याकडे 6789012 किलो गहू होते. त्याने बाजारात 3456789 किलो गहू विकले. एकूण त्याच्याकडे किती किलो गहू उरले?

7. एका कंपनीकडे 8901234 रु. होते. त्यांनी नवीन कर्मचाऱ्यांना वेतन दिल्यामुळे त्यांच्याकडे 4567890 रु. राहिले. त्यांनी किती रु. वेतन दिले?

8. एका शाळेत 9876543 विद्यार्थी होते. नवीन शैक्षणिक वर्षात 5432109 विद्यार्थी शाळा सोडून गेले. एकूण शाळेत किती विद्यार्थी राहिले?

9. एका दुकानात 10987654 पेन्सिल होते. त्याने 6543210 पेन्सिल विकल्यामुळे त्याच्याकडे किती पेन्सिल राहिल्या?

10. एका बँकेकडे 76543210 रु. जमा होते. त्यांनी ग्राहकांना कर्ज दिल्यामुळे त्यांच्याकडे 43210980 रु. राहिले. त्यांनी किती रु. कर्ज दिले?

I hope these word problems are helpful and engaging for your fourth-grade students!

Sure, here are 10 word problems on multiplication in Marathi language for class four with answers:

1. एका बास्केटमध्ये 5 गुलाब आहेत. 3 बास्केटमध्ये किती गुलाब आहेत?

2. एका शेतकऱ्याकडे 6 गाय आहेत. एका गायला दररोज 10 किलो गवत लागते. एकूण गायींना दररोज किती किलो गवत लागते?

3. एका कंपनीकडे 7 कार आहेत. एका कारमध्ये 4 कर्मचारी बसतात. एकूण किती कर्मचारी बसतात?

4. एका शाळेत 8 वर्ग आहेत. एका वर्गात 30 विद्यार्थी आहेत. एकूण किती विद्यार्थी आहेत?

5. एका दुकानात 9 पेन्सिलचे एक पॅकेट आहे. एक पॅकेटची किंमत 10 रु. आहे. 5 पॅकेटची किंमत किती रु. आहे?

6. एका बँकेकडे 10 डॉलर आहेत. एक डॉलरची किंमत 80 रु. आहे. एकूण किती रु. आहेत?

7. एका शेतकऱ्याकडे 11 मूग आहेत. एका मूगमध्ये 12 दाणे आहेत. एकूण किती दाणे आहेत?

8. एका कंपनीकडे 12 कर्मचारी आहेत. एका कर्मचाऱ्याला दरमहा 10000 रु. पगार मिळतो. एकूण कंपनीला किती रु. पगार द्यावे लागतात?

9. एका शाळेत 13 वर्ग आहेत. एका वर्गात 25 विद्यार्थी आहेत. एकूण किती विद्यार्थी आहेत?

10. एका दुकानात 14 पुस्तके आहेत. एका पुस्तकाची किंमत 20 रु. आहे. एकूण किती रु. आहेत?

**Answers:**

1. 15 गुलाब
2. 60 किलो गवत
3. 28 कर्मचारी
4. 240 विद्यार्थी
5. 50 रु.
6. 800 रु.
7. 132 दाणे
8. 120000 रु.
9. 325 विद्यार्थी
10. 280 रु.


Post a Comment

तुमचा मौल्यवान अभिप्राय याठिकाणी नक्की नोंदवा. ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा अवश्य भेट द्या.

थोडे नवीन जरा जुने